We have given detailed NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit Grammar Book परिशिष्टभागः Questions and Answers come in handy for quickly completing your homework.

Sanskrit Vyakaran Class 8 Solutions परिशिष्टभागः

I. सम्बन्धवाचकशब्दाः (संबंधवाचक शब्द)

1. अनुजः = छोटा भाई
2. अग्रजः = बड़ा भाई
3. सहोदरः = सगा भाई
4. भ्राता = भाई
5. भगिनी / स्वसा = बहन
6. जननी / माता = माता
7. जनक: / पिता = पिता
8. पितृव्य: / ज्येष्ठपितृव्यः = चाचा
9. मातुलः = मामा
10. पत्नी/भार्या = पत्नी
11. पति:/भर्ता = पति
12. वधूः = बहू
13. वरः = वर
14. दुर्लभः = दूल्हा
15. स्नुषा = पुत्रवधू
16. पितामहः = दादा
17. पितामही = दादी
18. मातामहः = नाना
19. मातामही = नानी
20. श्वश्रूः = सास
21. श्वशुरः = ससुर
22. पितृष्वसा = बुआ
23. मातृष्वसा = मौसी
24. जामाता = दामाद
25. भगिनेयः = बहनोई
26. जाया = पत्नी
27. भ्रातृजः = भतीजा
28. भ्रातृजा = भतीजी
29. दुहिता = बेटी
30. आत्मजः / सुतः / पुत्रः = बेटा

II. शरीरस्य अङ्गानि (शरीर के अवयव)

31. शरीरम् = शरीर
32. मस्तकम् = माथा
33. शीर्षम् / शिरस् = सिर
34. शिखा = चोटी
35. केशाः = बाल
36. मुखम् / आननम् = मुख
37. पृष्ठम् = पीठ
38. हृदयम् = हृदय
39. कण्ठः = कण्ठ, गला
40. नेत्रम् / नयनम् = आँख
41. उदरम् / जठरम् = पेट
42. चिबुकम् = ठोड़ी
43. जानु = घुटना
44. भ्रूः = भौंहे
45. नासिका = नाक
46. कर्णः = कान
47. हस्त: / करः = हाथ
48. अङ्गुलिः = उंगली
49. कराग्रः = हाथ का अगला भाग
50. नखः = नाखून
51. ग्रीवा = गर्दन
52. पादः = पैर
53. मुष्टिः = मुट्ठी
54. जिह्वा = जीभ
55. कपोलम् = गाल
56. दन्ताः = दाँत
57. अगुष्ठम् = अंगूठा

III. पशवः (पशु)

58. शूकर: / वराहः = सूअर
59. उलूकः = उल्लू
60. अज: / अजा = बकरा / बकरी
61. धेनु: / गौः = गाय
62. कुक्कुर: / श्वा = कुत्ता
63. अश्वः = घोड़ा
64. मृगः = हिरन
65. गर्दभः = गधा
66. उष्ट्रः = ऊँट
67. वत्सः = बछड़ा
68. गजः = हाथी
69. सिंहः = शेर
70. गोमायुः / शृगालः = गीदड़
71. व्याघ्रः = बाघ
72. महिषी = भैंस
73. विडालः = बिल्ला
74. विडाला = बिल्ली
75. वृषभः = बैल
76. गण्डकः = गेंडा
77. चित्रकः = चीता
78. शशकः = खरगोश
79. बकः = बगुला
80. मीन: / मत्स्यः = मछली
81. सर्पः = साँप
82. महिषः = भैंसा
83. नकुलः = नेवला

IV. खगाः (पक्षी)

84. खगः = पक्षी
85. कोकिलः = कोयल
86. कपोतः = कबूतर
87. गृध्रः = गीध
88. मयूरः = मोर
89. शुकः = तोता
90. भ्रमरः = भौंरा|
91. चातकः = पपीहा
92. चटकः = चिड़ा
93. चटका = चिड़िया
94. वायसः / काकः = कौआ
95. हंसः = हंस
96. सारसः = सारस
97. श्येनः = बाज

V. वस्त्रनामानि (वस्त्रों के नाम)

98. उरुकम् = पैंट
99. अधोरुकम् = निक्कर
100. युतकम् = शर्ट
101. शिरस्त्राणम् = टोपी
102. उष्णीषम् = पगड़ी
103. धौतवस्त्रम् = धोती
104. शाटिका = साड़ी
105. राङ्कवम् = अंगोछा
106. प्रोञ्छः = तौलिया
107. करवस्त्रम् = रुमाल
108. पादांशुकम् = पायजामा
109. कटिवस्त्रम् = लंगोट
110. अन्तर्युतकम् = बनियान
111. अञ्चलम् = चुन्नी
112. निचोलः = पेटीकोट
113. अर्धनिचोलः = जम्फर
114. प्रावारकः = चादर
115. कम्बलः = कम्बल
116. विष्टरः = बिस्तर
117. उत्तरीयम् = दुपट्टा

VI. फलानि (फल)

118. दाडिमम् = अनार
119. आम्रम् = आम
120. द्राक्षाफलम् = अंगूर
121. अमृतफलम् / दृढबीजम् = अमरूद
122. कदलीफलम् = केला
123. वातादम् = बादाम
124. तरबीजम् = तरबूज
125. खरबीजम् / दशाङ्गुलम् = खरबूजा
126. लीचिका फलम् = लीची
127. अक्षोटम् = अखरोट
128. काजवम् = काजू
129. अकोलम् = पिस्ता