MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers

Check the below NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers Pdf free download. MCQ Questions for Class 7 Sanskrit with Answers were prepared based on the latest exam pattern. We have provided पण्डिता रमाबाई Class 7 Sanskrit MCQs Questions with Answers to help students understand the concept very well. https://ncertmcq.com/mcq-questions-for-class-7-sanskrit-with-answers/

Students can also read NCERT Solutions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 Questions and Answers at LearnInsta. Here all questions are solved with a detailed explanation, It will help to score more marks in your examinations.

‌एकपदेन‌ ‌उत्तरत-‌ ‌(एक‌ ‌पद‌ ‌में‌ ‌उत्तर‌ ‌दीजिए)
Answer‌ ‌in‌ ‌one‌ ‌word.

Class 7 Sanskrit Chapter 5 MCQ Question 1.
‌पण्डिता‌ ‌रमाबाई‌ ‌किमर्थम्‌ ‌इंग्लैण्ड-देशम्‌ ‌अगच्छत्?‌

Answer

Answer: उच्चशिक्षार्थम्‌


Ncert Class 7 Sanskrit Chapter 5 MCQ Question 2.
मुम्बई-नगरे‌ ‌सा‌ ‌किम्‌ ‌अस्थापयत्?‌

Answer

Answer: ‌शारदा-सदनम्‌


MCQ Questions For Class 7 Sanskrit With Answers Chapter 5 Question 3.
रमा‌ ‌स्वमातुः‌ ‌किं‌ ‌प्राप्तवती?‌

Answer

Answer: ‌संस्कृत-शिक्षणम्‌‌


Sanskrit Class 7 Chapter 5 MCQ Question 4.
ब्रह्मसमाजेन‌ ‌प्रभाविता‌ ‌सा‌ ‌किम्‌ ‌अकरोत्?‌‌

Answer

Answer: ‌वेदाध्ययनम्‌ ‌


Class 7 Sanskrit Ch 5 MCQ Question 5.
समाजसेवायाः‌ ‌अतिरिक्तं‌ ‌कस्मिन्‌ ‌क्षेत्रे‌ ‌रमाबाई-महोदयायाः‌ ‌योगदानम्‌ ‌अस्ति?‌ ‌

Answer

Answer: लेखन-क्षेत्रे‌ ‌


‌एकवाक्येन‌ ‌उत्तरत ‌(एक‌ ‌वाक्य‌ ‌में‌ ‌उत्तर‌ ‌दीजिए‌)
‌Answer‌ ‌in‌ ‌a‌ ‌sentence.

Class 7 Sanskrit Chapter 5 MCQ Questions Question 1.
रमाबाई‌ ‌किमर्थं‌ ‌जीवनम्‌ ‌अर्पितवती?‌

Answer

Answer: ‌नारीणां‌ ‌सम्मानाय‌ ‌शिक्षायै‌ ‌च‌ ‌रमाबाई‌ ‌स्व-जीवनम्‌ ‌अर्पितवती।‌‌


Class 7th Sanskrit Chapter 5 MCQ Question 2.
‌सा‌ ‌कासु‌ ‌निपुणा‌ ‌आसीत्?‌

Answer

Answer: ‌सा‌ ‌देश-विदेशानाम्‌ ‌अनेकासु‌ ‌भाषासु‌ ‌निपुणा‌ ‌आसीत्


MCQ Questions For Class 7 Sanskrit Chapter 5 Question 3.
रमायाः‌ ‌पिता‌ ‌डोंगरे‌ ‌किमर्थं‌ ‌समाजस्य‌ ‌प्रतारणाम्‌ ‌सहते‌ ‌स्म?‌‌

Answer

Answer: ‌रमायाः‌ ‌पिता‌ ‌डोगरे‌ ‌रूढिबद्धां‌ ‌धारणां‌ ‌परित्यज्य‌ ‌स्वपत्नी‌ ‌संस्कृतम्‌ ‌अशिक्षयत्;‌ ‌एतदर्थं‌ ‌सः‌‌ समाजस्य‌ ‌प्रतारणां‌ ‌सहते‌ ‌स्म।‌


Class 7 Chapter 5 Sanskrit MCQ Question 4.
तस्याः‌ ‌किं‌ ‌रचनाद्वयं‌ ‌प्रसिद्धम्?‌ ‌

Answer

Answer: रमाबाई-महोदयायाः‌ ‌’स्त्रीधर्म-नीति’‌ ‌’हाई‌ ‌कास्ट‌ ‌हिन्दू‌ ‌विमेन’‌ ‌इति‌ ‌रचनाद्धयम‌ ‌प्रसिद्धम्‌‌ अस्ति‌।‌ ‌


‌अधोदत्तानि‌ ‌वाक्यानि‌ ‌घटनाक्रमानुसारेण‌ ‌संयोजयत-‌ ‌(निम्नलिखित‌ ‌वाक्यों‌ ‌को‌ ‌घटना‌ ‌क्रम‌‌ के‌ ‌अनुसार‌ ‌लगाइए)
‌Arrange‌ ‌the‌ ‌following‌ ‌sentences‌ ‌according‌ ‌to‌ ‌the‌ ‌order‌ ‌of‌ ‌events‌ ‌as‌ ‌they‌ ‌take‌ ‌place

(i)‌ ‌सा‌ ‌पादाभ्याम्‌ ‌सकलं‌ ‌भारतम्‌ ‌अभ्रमत्।‌ ‌
(ii)‌ ‌ब्रह्मसमाजेन‌ ‌प्रभाविता‌ ‌सा‌ ‌वेदाध्ययनम्‌ ‌अकरोत्।‌ ‌
(iii)‌ ‌पण्डिता‌ ‌रमाबाई‌ ‌1858‌ ‌तमे‌ ‌ख्रिष्टाब्दे‌ ‌जन्म‌ ‌अलमत।‌ ‌
(iv)‌ ‌सा‌ ‌मुम्बईनगरे‌ ‌’शारदा-सदनम्’‌ ‌अस्थापयत्।‌
‌(v)‌ ‌नारीणां‌ ‌सम्मानाय‌ ‌शिक्षायै‌ ‌च‌ ‌सा‌ ‌स्वजीवनम्‌ ‌अर्पितवती।‌
‌(vi)‌ ‌1922‌ ‌तमे‌ ‌खिष्टाब्दे‌ ‌तस्याः‌ ‌निधनम्‌ ‌अभवत्।‌
‌(vii)‌ ‌अस्मिन्‌ ‌आश्रमे‌ ‌निःसहायाः‌ ‌स्त्रियः‌ ‌वसन्ति‌ ‌स्म।‌‌
(viii)‌ ‌तस्याः‌ ‌माता‌ ‌पुत्रीं‌ ‌संस्कृतम्‌ ‌अशिक्षयत्।‌

Answer

Answer:
‌(i)‌ ‌पण्डिता‌ ‌रमाबाई‌ ‌1858‌ ‌तमे‌ ‌ख्रिष्टाब्दे‌ ‌जन्म‌ ‌अलभत।‌‌
(ii)‌ ‌तस्याः‌ ‌माता‌ ‌पुत्रीं‌ ‌संस्कृतम्‌ ‌अशिक्षयत्।‌
‌(iii)‌ ‌सा‌ ‌पादाभ्याम्‌ ‌सकलं‌ ‌भारतम्‌ ‌अभ्रमत्।‌
‌(iv)‌ ‌ब्रह्मसमाजेन‌ ‌प्रभाविता‌ ‌सा‌ ‌वेदाध्ययनम्‌ ‌अकरोत्।‌ ‌
(v)‌ ‌नारीणां‌ ‌सम्मानाय‌ ‌शिक्षायै‌ ‌च‌ ‌सा‌ ‌स्वजीवनम्‌ ‌अर्पितवती।‌
‌(vi)‌ ‌सा‌ ‌मुम्बईनगरे‌ ‌’शारदा-सदनम्’‌ ‌अस्थापयत्।‌ ‌
(vii)‌ ‌अस्मिन्‌ ‌आश्रमे‌ ‌नि:सहायाः‌ ‌स्त्रियः‌ ‌वसन्ति‌ ‌स्म।‌‌
(viii)‌ ‌1922‌ ‌तमे‌ ‌खिष्टाब्दे‌ ‌तस्याः‌ ‌निधनम्‌ ‌अभवत्।‌


‌मञ्जूषातः‌ ‌समानार्थकम्‌ ‌पदं‌ ‌चित्वा‌ ‌रिक्तस्थाने‌ ‌लिखत-‌ ‌(मञ्जूषा‌ ‌से‌ ‌समानार्थक‌ ‌शब्द‌‌ चुनकर‌ ‌रिक्त‌ ‌स्थान‌ ‌में‌ ‌लिखिए)
‌Pick‌ ‌out‌ ‌the‌ ‌synonym‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌box‌ ‌and‌ ‌write‌ ‌in‌ ‌the‌ ‌blanks

शोचनीया,‌ ‌अशिक्षयत्,‌ ‌धन-संग्रहः,‌ ‌पश्चात्,‌ ‌निःसहायाः‌ ‌

(i)‌ ‌निराश्रयाः‌ ‌-‌ ‌…………….
(ii)‌ ‌चिन्तनीया‌ ‌-‌ …………….
‌(iii)‌ ‌अर्थसञ्चयः‌ ‌-‌ ……………….
‌(iv)‌ ‌अध्यापयत्‌ – ………………..
‌(v)‌ ‌अनन्तरम्‌ ‌-‌‌ …………………

Answer

Answer:
‌(i)‌ ‌निराश्रयाः‌ ‌-‌ ‌नि:सहायाः‌‌
(ii)‌ ‌चिन्तनीया‌ ‌-‌ ‌शोचनीया‌
‌(iii)‌ ‌अर्थसञ्चयः‌ ‌-‌ ‌धनसंग्रहः‌
‌(iv)‌ ‌अध्यापयत्‌ ‌-‌ ‌अशिक्षयत्‌‌
(v)‌ ‌अनन्तरम्‌ ‌-‌ ‌पश्चात्‌ ‌


‌अधोदत्तं‌ ‌वाक्यं‌ ‌पठत‌ ‌प्रत्येकं‌ ‌पदपरिचयं‌ ‌च‌ ‌यच्छत-‌ ‌(निम्नलिखित‌ ‌वाक्यों‌ ‌को‌ ‌पढ़िए‌ ‌और‌‌ प्रत्येक‌ ‌पद‌ ‌का‌ ‌परिचय‌ ‌दीजिए)‌
Read‌ ‌the‌ ‌sentence‌ ‌given‌ ‌below‌ ‌and‌ ‌give‌ ‌grammatical‌ ‌details‌ ‌of‌ ‌each‌ ‌word.

‌नारीणां,‌ ‌सम्मानाय,‌ ‌शिक्षायै,‌ ‌सा,‌ ‌स्वजीवनम्,‌ ‌अर्पितवती।‌‌
Sanskrit Chapter 5 Class 7 MCQ

Answer

Answer:
Class 7 Ch 5 Sanskrit MCQ


‌रेखांकितपदम्‌ ‌आधृत्य‌ ‌प्रश्न-निर्माणं‌ ‌कुरुत-‌ ‌(रेखांकित‌ ‌पद‌ ‌के‌ ‌आधार‌ ‌पर‌ ‌प्रश्न‌ ‌निर्माण‌‌ ‌दीजिए)‌
Frame‌ ‌questions‌ ‌on‌ ‌the‌ ‌basis‌ ‌of‌ ‌words‌ ‌underlined

(i)‌ ‌अत्र‌ ‌निराश्रिताः‌ ‌स्त्रियः‌ ‌ससम्मानं‌ ‌जीवनं‌ ‌यापयन्ति।‌ ‌(कः,‌ ‌के,‌ ‌काः)‌ ‌
(ii)‌ ‌रमाबाई‌ ‌उच्चशिक्षार्थं‌ ‌इंग्लैण्डदेशं‌ ‌गतवती।‌‌ (कस्मै,‌ ‌कुत्र,‌ ‌किमर्थम्)‌ ‌
(iii)‌ ‌रमाबाई‌ ‌1858‌ ‌तमे‌ ‌ख्रिष्टाब्दे‌ ‌जन्म‌ ‌अलभत।‌‌ (कस्मिन्,‌ ‌कुत्र,‌ ‌कदा)‌
‌(iv)‌ ‌डोंगरे‌ ‌स्वपत्नीम्‌ ‌संस्कृतम्‌ ‌अध्यापयत्।‌‌ (कम्,‌ ‌किम्,‌ ‌काम्)‌
‌(v)‌ ‌कालक्रमेण‌ ‌रमायाः‌ ‌पिता‌ ‌विपन्नः‌ ‌सञ्जातः।‌‌ (कस्य,‌ ‌कया,‌ ‌कस्याः‌)‌

Answer

Answer:
‌(i)‌ ‌अत्र‌ ‌निराश्रिताः‌ ‌काः‌ ‌ससम्मानं‌ ‌जीवनं‌ ‌यापयन्ति।‌‌
(ii)‌ ‌रमाबाई‌ ‌किमर्थम्‌ ‌इंग्लैण्डदेशं‌ ‌गतवती।‌ ‌
(iii)‌ ‌रमाबाई‌ ‌कदा‌ ‌जन्म‌ ‌अलभत।‌
‌(iv)‌ ‌डोंगरे‌ ‌काम्‌ ‌संस्कृतम्‌ ‌अध्यापयत्।‌‌
(v)‌ ‌कालक्रमेण‌ ‌कस्याः‌ ‌पिता‌ ‌विपन्नः‌ ‌सञ्जातः।‌


अधोदत्तं‌ ‌वाक्यं‌ ‌पठित्वा‌ ‌प्रश्नानुसारेण‌ ‌शुद्धम्‌ ‌उत्तरम्‌ ‌कोष्ठाकात्‌ ‌चिनुत-(निम्नलिखित‌‌ वाक्य‌ ‌पढ़कर‌ ‌प्रश्नानुसार‌ ‌कोष्ठक‌ ‌से‌ ‌शुद्ध‌ ‌उत्तर‌ ‌चुनिए-‌
‌Read‌ ‌the‌ ‌sentences‌ ‌given‌ ‌below‌ ‌and‌ ‌pick‌ ‌out‌ ‌the‌ ‌correct‌ ‌answer‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌bracket.

तदनन्तरं‌ ‌रमा‌ ‌स्व-ज्येष्ठ‌ ‌भ्रात्रा‌ ‌सह‌ ‌पद्भ्याम्‌ ‌समग्रं‌ ‌भारतम्‌ ‌अभ्रमत्।‌ ‌
(i)‌ ‌’अभ्रमत्’-क्रियापदस्य‌ ‌कः‌ ‌कर्ता?‌‌ (रमा,‌ ‌भारतम्,‌ ‌तदनन्तरम्)‌ ‌
(ii)‌ ‌’स्वज्येष्ठ-भ्रात्रा‌ ‌सह’‌ ‌अत्र‌ ‌सह‌ ‌योगे‌ ‌का‌ ‌विभक्तिः‌?‌ ‌(प्रथमा,‌ ‌तृतीया,‌ ‌षष्ठी)‌
‌(ii)‌ ‌’समग्रम्‌ ‌भारतम्’-अत्र‌ ‌विशेषणपदम्‌ ‌किम्?‌‌ (समग्रम्,‌ ‌भारतम्)‌ ‌
(iv)‌ ‌’पद्भ्याम्’‌‌ ‌एतस्य‌ ‌पदस्य‌ ‌अर्थः‌ ‌कः?‌‌ ‌(पादैः,‌ ‌पादेन,‌ ‌पादाभ्याम्)‌ ‌
(v)‌ ‌’तदनन्तरम्’‌ ‌अस्य‌ ‌विच्छेदः‌ ‌कः?‌ ‌(तदनन्तरम्,‌ ‌तदनम्+तरम्,‌ ‌तत्+अनन्तरम्)‌ ‌

Answer

Answer:
‌(i)‌ ‌रमा‌
‌(ii)‌ ‌तृतीया‌
‌(iii)‌ ‌समग्रम्‌
‌(iv)‌ ‌पादाभ्याम्‌
‌(v)‌ ‌तत् + अनन्तरम्।‌‌


We hope the given NCERT MCQ Questions for Class 7 Sanskrit Chapter 5 पण्डिता रमाबाई with Answers Pdf free download will help you. If you have any queries regarding CBSE Class 7 Sanskrit पण्डिता रमाबाई MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and we will get back to you soon.